ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

שירותי רווחה לעובדים זרים ולחסרי מעמד אזרחי - מדיניות והיקף השירותים

תאריך: 1.7.13 מקור: מרכז המחקר והמידע של הכנסת

דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת, כתיבה: נטע משה. מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדה המיוחדת לבעיית העובדים הזרים שבו תוצג סקירת שר הרווחה והשירותים החברתיים, חבר הכנסת מאיר כהן, לגבי שירותי הרווחה לעובדים זרים ומבקשי מקלט ומדיניות משרדו בנושא. מסמך זה יציג את מדיניות משרד הרווחה לגבי הטיפול באוכלוסיית חסרי מעמד אזרחי. לאחר מכן יפורטו השירותים הקיימים במסגרות של משרד הרווחה ובשלוש הרשויות המקומיות שהשיבו לפנייתנו, עבור קבוצות מסוימות בקרב אוכלוסייה זו: קטינים ובהם קטינים בלתי מלווים, נשים נפגעות אלימות מינית ופיזית, נשים וגברים קורבנות סחר. כן תובא סקירה חלקית של שירותי רווחה הניתנים על ידי עמותות וארגונים מהמגזר השלישי.