ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

עתירת א.ס.ף נגד שר הרווחה והשירותים החברתיים (דצמבר 2016)

בדצמבר 2016 עתרנו נגד שר הרווחה והשירותים החברתיים לפתיחת המחלקות לשירותים חברתיים בפני מבקשי מקלט. עניינה של עתירה זו הינה בחובת שר הרווחה והשירותים החברתיים לאפשר לחסרי מעמד השוהים בישראל כדין, ולמבקשי המקלט בפרט, לקבל שירותי סעד במידה שהם זקוקים להם.

מבקשי המקלט (בין שהגישו בקשה פרטנית למקלט ובין שהם חוסים תחת מדיניות ה"הגנה הזמנית" ששר הפנים החיל על אזרחי סודן, אריתריאה ומדינות נוספות) שוהים בישראל כדין, מכוח רישיונות ישיבה שמעניקה להם רשות האוכלוסין וההגירה. רבים מהם מתמודדים עם קשיים רבים לאחר שעברו אירועים קשים ביותר כגון אונס, חטיפות והתעללויות, וכתוצאה מכך סובלים ממצב של פוסט טראומה. רבים מהם מצויים במצב של הישרדות מתמדת, וזאת כתוצאה ממדיניות מכוונת של מדינת ישראל, אשר הגדירה את שהותם בישראל כשהות זמנית שאינה מזכה אותם בזכויות. רבים ממבקשי המקלט מועסקים בעבודות מזדמנות, ללא ביטחון תעסוקתי ובשכר נמוך. נשים וגברים אלו מהווים את אחת האוכלוסיות החלשות והנזקקות ביותר בישראל.

אף על פי כן, בשל הנחיות שר הרווחה והשירותים החברתיים, היחידות לשירותים חברתיים אינן מעניקות טיפול סוציאלי למבקשי מקלט נזקקים כהגדרתם בחוק ובתקנות, למעט במקרים חריגים מצומצמים. מדובר במדיניות שנוגדת את לשון החוק, בהחלטה מנהלית שהתקבלה ללא כל הסמכה, תוך אפליה ובניגוד לדין הבינלאומי ולחוקי-היסוד. הנושא אף זכה לביקורת בדו"ח מבקר המדינה 64ג (תשע"ד), אשר הוסיף כי שר הרווחה והשירותים החברתיים טרם גיבש מדיניות לגבי הענקת שירותים סוציאליים למבקשי מקלט.