ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

עקרונות להגנה על מבקשי מקלט ופליטים

תאריך: 20.6.08 מקור: הפורום לזכויות פליטים

עקרונות מנחים להגנה על פליטים ומבקשי מקלט* במדינת ישראל
1 . היחס לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל יתבסס בראש ובראשונה על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו,
בכבודו ובהיותו בן-חורין.
2 . מדינת ישראל תעניק מקלט בטוח ומעמד לאנשים נרדפים ועקורים, בהתאם להתחייבויות הבין-לאומיות
שנטלה על עצמה כאשר הצטרפה לאמנת הפליטים הבין-לאומית משנת 1951 , ובהתאם לאמנות
בין-לאומיות נוספות בדבר זכויות האדם, שלהן היא חברה. על מדינת ישראל לקלוט פליטים מתוך הכרה
בלקח ההיסטורי שהביא לגיבוש אמנת הפליטים הבין-לאומית, כביטוי לחברותה במשפחת העמים,
וכמתחייב מערכי הדמוקרטיה וזכויות האדם.
3 . מדינת ישראל לא תגרש ולא תחזיר אדם למקום בו צפויה סכנה לחייו, לשלמות גופו או לחירותו.
אדם הצפוי לסכנה כאמור, יהיה זכאי להגנה אשר תאפשר לו קיום נאות בכבוד.
4 . אדם שקיים לגביו חשש מבוסס כי יירדף בגין גזעו, דתו, זהותו הלאומית, השקפתו הפוליטית או
השתייכותו לקבוצה חברתית מסוימת, הוא פליט הזכאי להגנה.
5 . על מדינת ישראל לייסד מערכת מקלט נגישה, הוגנת ויעילה.
6 . יש להבטיח שיישמר עקרון השוויון בין מבקשי מקלט לכל אורך הליך הבירור של בקשת המקלט.
7 . על מדינת ישראל להימנע ממעצרם של מבקשי מקלט.
8 . על מדינת ישראל להבטיח כי ישמרו זכויותיהם של ילדים מבקשי מקלט, ובכלל זה זכויותיהם לחיים,
להתפתחות, לזהות, והזכות שלא להיות מופרדים מעל הוריהם. בכל החלטות הנוגעות לילדים תהא טובת
הילד שיקול ראשון במעלה.
9 . על מדינת ישראל להבטיח את זכותם של מבקשי המקלט והפליטים לקיום נאות בכבוד. בכלל זה יש
להבטיח את הזכויות לעבודה, לדיור, לרווחה, לבריאות ולחינוך.
10 . על מדינת ישראל להגן על זכותם של פליטים ושל בני משפחתם לקיים חיי משפחה.
11 . על מדינת ישראל לפעול למען שילובם של פליטים בחברה הישראלית, ולאפשר להם, לאחר פרק זמן
שיקבע, לרכוש מעמד של קבע בישראל.