ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

המוקד לפליטים ומהגרים: מבקשי מקלט מדארפור נכלאו בניגוד להתחייבות המדינה

תאריך: 27.3.18 מקור: הארץ, לי ירון

מדו"ח המוקד לפליטים ולמהגרים על כליאת מבקשי מקלט ומהגרים לשנת 2017 מתברר כי מבקשי מקלט מדארפור נכלאו בניגוד להתחייבות המדינה, טרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות נכלאו בתנאי הפרדה ובידוד, וכלל מבקשי המקלט הכלואים נאזקו בעת בדיקות רפואיות - אף שהדבר מנוגד לעמדת ההסתדרות הרפואית. המוקד לפליטים הוא ארגון זכויות האדם היחיד שמורשה להיכנס למתקני הכליאה למהגרים. 

אף שהמדינה הודיעה באוקטובר 2016 כי לא תשלח יותר יוצאי חבל דארפור למתקן חולות, למוקד התברר שהמדינה המשיכה לעשות זאת והשתהתה בבחינת עניינם של מי שכבר נכלאו. מאוקטובר 2016 ועד סוף 2017 פנו למוקד מאות מבקשי מקלט מסודאן שהוחזקו בחולות או נקראו לשם בניגוד לנהלים. כך, 81 הוחזקו במתקן חולות; 32 הוחזקו בבתי הכלא סהרונים או בגבעון משום שלא התייצבו בחולות או לא חידשו את אשרתם במועד, ו–80 קיבלו הוראות שהייה, לאחר שהרשות התחייבה כי לא תשלח עוד יוצאי דארפור לחולות. 

בנוסף, לפי הדו"ח, ב-2017 נכלאה בבית הכלא גבעון מבקשת מקלט טרנסג'נדרית, שבקשתה למקלט נדחתה. הכלואה, שלבסוף גורשה מישראל, הוחזקה בהפרדה בתנאי בידוד למעלה מחודש ימים, בשל נוהל של שב"ס הקובע כי "בכל מקרה בו מתקבל אסיר אשר זהותו אינה חד משמעית, נדרשת החזקה בתנאי הפרדה וזאת מחשש לפגיעה באסיר או באסירים וסביבתו". בדו"ח נכתב כי בזמן החזקתה בבית הכלא לא התאפשר לה לקחת את הורמוני המין שהיתה נוטלת דרך קבע וכן לא הותר לה ללבוש בגדי נשים ולחבוש פאה. כמו כן, הסוהרים שעמם שוחחה נציגת המוקד התעקשו לפנות אל הכלואה בלשון זכר.

"כליאה של טרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות בבידוד מהווה הכבדה יתרה, פוגעת בזכותם לשוויון וגורמת לפגיעה נפשית קשה העולה לעתים אף לכדי עינויים או לכדי יחס בלתי אנושי אחר",  נכתב בדו"ח. "הפגיעה חמורה על אחת כמה וכמה כאשר מדובר במעצר של מהגרים לקראת גירוש, שאינו יכול להוות ענישה וכל תכליתו להבטיח את יישום גירושם מישראל".

כמו כן, בדו"ח נכתב כי הגיעו למוקד עדויות על איזוק מבקשי מקלט בעת שנערכות להם בדיקות רפואיות, אף שעמדת לשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל היא כי "מתן טיפול רפואי כשהאדם אזוק הוא פגיעה בכבודו ובפרטיותו". המוקד פנה למשרד הבריאות בבקשה לדעת אם יש הנחיה או נוהל האוסרים על בדיקת אדם אזוק. בתשובה של מינהל הרפואה לבקשה נכתב: "בבית חולים כללי הכלל הינו לבקש לפתוח אזיקים ולהשאיר אזיק אחד, ומכל מקום דואגים שהאיזוק לא יפריע לבדיקה ולטיפול. השב"ס מודיע לצוות מה מידת מסוכנות החולה מבחינתם".

במוקד מדגישים כי "מבקשי המקלט והמהגרים כלואים בשל הליכים מינהליים שעניינם הגירה וכי אין מדובר באנשים המצויים בהליך פלילי ואשר עלולה להישקף מהם מסוכנות. כבילה אינה תחליף למחסור בכוח אדם הנדרש לשמירה על המטופל בעודו מאושפז".

מרשות האוכלוסין נמסר בעניין כליאת מבקשי מקלט מדארפור: "המדינה עומדת מאחורי כל הצהרותיה הנמסרות בפורומים השונים. מאחר שמרכז השהייה חולות אינו קיים עוד, הרי שההתעסקות בו אינה רלוונטית עוד".

משב״ס נמסר: "שירות בתי הסוהר מתייחס בכובד ראש לדו"חות של ארגוני זכויות אדם. ניכר כי הושקע מאמץ לשיפור תנאי החזקתם של השוהים והיחס כלפיהם. בדו״ח מצוין שיפור במספר מישורים ובין היתר, ביחס של הסוהרים לשוהים, במענה שב״ס לגורמי חוץ ובקיצור משך זמן השהייה של השוהים בתאי המתנה. מפאת הזמן הקצר שניתן לשב״ס להגיב, לא ניתן לבצע בדיקות מעמיקות ביחס לאירועים הספציפיים הנטענים. באשר לטענות על החזקתם של טרנסג’נדרים שטרם השלימו את הליך שינוי המין, מדובר בתנאי הפרדה הנדרשים לשם הגנתם, להבדיל מתנאי בידוד. צוות הסוהרים מתודרך ופועל במקצועיות וברגישות הנדרשים. לאחרונה עודכנה המדיניות לגבי תנאי החזקת טרנסג'נדרים בשב״ס. ככלל, העברת אסירים, עצורים או שוהים, מחוץ למתקנים נעשית באיזוק וזאת לאחר קיום הליך הערכת מסוכנות".

https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.5949737