ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

הליכי קבלת מעמד פליט בישראל

תאריך: 18.6.13 מקור: מרכז המחקר והמידע של הכנסת

דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מוגש לוועדה המיוחדת לבעיית העובדים הזרים, כתיבה: נטע משה

מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדה המיוחדת לבעיית העובדים הזרים בנושא "השפעות מדיניות ובין-
לאומיות של קליטת פליטים לציון יום הפליט". במסמך יוצגו ההליכים לקבלת מעמד פליטות בישראל
והשינויים שחלו בהם מאז יולי 2113, עת רשות האוכלוסין וההגירה קיבלה לידה את הסמכות הבלעדית
לנהל את ההליכים. כמו כן יוצגו במסמך נתונים על מבקשי המקלט והמסתננים השוהים בישראל
ונתונים על מספר הפליטים שהוכרו בישראל.