הגנה ומקלט

מערכת המקלט

בקשות מקלט בישראל נבחנות לפי נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל של משרד הפנים. הנוהל נוסח בשנת 2011, לאחר שהטיפול הועבר מנציבות האו"ם לפליטים. בהיעדר חוק המסדיר את מעמדם של פליטים ומבקשי מקלט בישראל, הנוהל נקבע על פי החלטתו וסמכותו של שר הפנים, ומכוח התחייבותה של ישראל לאמנת הפליטים הבין-לאומית של האו"ם. הטיפול בבקשות מקלט נעשה על ידי יחידת הטיפול במבקשי מקלט (RSD) – אשר מחליטה אם לדחות את הבקשה בהליך או להעביר את הטיפול לועדה בין-משרדית המייעצת לענייני פליטים.

למרות האמנות הבין-לאומיות עליהן חתומה מדינה ישראל, מערכת המקלט אינה מתפקדת ואינה מטפלת בבקשות שמוגשות אליה להכרה בפליטים. מתוך 64,542 בקשות מקלט שהוגשו לרשות בין השנים 2011 ל-2019 התקבלו 39 בקשות בלבד – רק 0.06 אחוזים. עשרות אלפי בקשות מקלט אינן נבחנות או נדחות על הסף. בעוד מערכת המקלט גוררת רגליים, אלפי מבקשי מקלט וילדיהם נותרים במשך שנים ללא מעמד, ללא זכויות סוציאליות, וללא ביטוח בריאות.

אחוזי ההכרה בפליטים בישראל נמוכים באופן קיצוני בהשוואה למדינות אחרות החתומות על אמנת הפליטים. אחוזי ההכרה באירופה למבקשי מקלט מאריתריאה עומדים על כ-70%. אם מוסיפים לכך את מספר האנשים שמקבלים הגנה משלימה, הכוללת שירותים כמו בריאות, רווחה וביטוח לאומי, מספרם מגיע לכ-90%. אחוזי ההכרה באירופה למבקשי המקלט מסודן עומדים על כ-50%, ובתוספת אלו הזכאים להגנה משלימה, מספרם מגיע לכ-60%.

דו"חות ומסמכים

ניירות עמדה

מערכת המקלט בישראל אוגוסט 2020