הרחבת שירותי רווחה לילדים בסיכון

מאז הקמת העמותה בשנת 2007, אנחנו פועלים לקידום מדיניות לטובת זכויותיהם של ילדים וקטינים מבקשי מקלט בתחומי החינוך, הבריאות והרווחה.

מרבית החקיקה העוסקת במתן שירותי רווחה וזכויות חברתיות לקטינים אינה מבחינה בין ילדים בעלי מעמד לבין ילדים חסרי מעמד. עם זאת, בשנת 2011 הבהיר משרד הרווחה כי שירותי רווחה ינתנו אך ורק לילדים חסרי מעמד המצויים בסכנה מיידית. דוח מבקר המדינה ממאי 2013 ביקר את האפליה בטיפול בילדים חסרי מעמד, וטען כי המדיניות המצמצמת הזו אינה בדרישות הדין הישראלי ואינה מספקת לילדים הגנה נאותה. בדצמבר 2013 החליט שר הרווחה כי שירותי רווחה יחולו גם על ילדי מבקשי מקלט הנמצאים בסיכון, ולא רק על על אלו שנמצאים בסכנה מיידית. תחילה הרפורמה יושמה  בתל אביב יפו – בעקבות, בין היתר, העבודה הציבורית שלנו בא.ס.ף.

באפריל 2016 פרסם משרד הרווחה נוהל חדש (חוזר מנכ"ל 100), ולפיו מבקשי מקלט בסיכון יהיו זכאים לקבל שירותים מהמחלקות לשירותים חברתיים ככל ילד הנמצא במצב סיכון, בכל הרשויות המקומיות בישראל. עדיין היום אנחנו פועלים ליידע ולהנגיש את הנוהל לצוותים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות מקומיות רבות.