הערות פורום ארגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל לטיוטת "תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדרים לעניין רישום בקופת חולים ומתן שירותי בריאות לקבוצות אוכלוסייה שמיושמת כלפיהן מדיניות אי הרחקה מישראל), התשפ"ד 2024"

חזרה למעלה